Boekingsvoorwaarden

1. Algemeen

Deze boekingsvoorwaarden gelden voor alle boekingsovereenkomsten tussen een opdrachtgever en Sjardé Kirioma. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden te allen tijde ondergeschikt aan de boekingsvoorwaarden van Sjardé Kirioma.

2. Boekingen

2.1 Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Sjardé Kirioma. Zij verbindt zich tot het verlenen van diensten op de overeengekomen boekingsdatum. De boekingsovereenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever met Sjardé Kirioma afspraken maakt tot afname van diensten voor een vastgesteld bedrag. De opdrachtgever is gehouden tot betaling aan Sjardé Kirioma voor verleende diensten.

2.2 Sjardé Kirioma kan worden geboekt per hele dag, per halve dag.

2.3 Het factuurbedrag is de som van het honorarium, dat bestaat uit de door Sjardé Kirioma gedeclareerde tarieven, standaardvergoedingen en reiskosten exclusief BTW.

3. Standaardtarieven

3.1 Sjardé Kirioma hanteert de overeengekomen standaardtarieven. Zonder schriftelijke bevestiging van wijzigingen door Sjardé Kirioma zijn deze standaardtarieven bindend bij elke boekingsovereenkomst.

3.2 De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Daaronder worden verstaan:
a) het dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag.
Een dag telt 8 werkuren, gedurende welke Sjardé Kirioma ter beschikking van de opdrachtgever staat. Voor filmopnamen (commercial/videoclip/televisie) telt een dag 10 werkuren, gedurende welke Sjardé Kirioma ter beschikking van de opdrachtgever staat. b) het tarief voor een halve dag: een halve dag telt 4 uur.
c) het tarief voor overuren: bij overuren wordt voor elk extra gewerkt uur of een gedeelte daarvan (met een minimum van 30 minuten) het geldende tarief voor overuren berekend.

4. Reizen

lid 1
a) Bij vervoer per auto een kilometervergoeding, waarbij de kilometervergoeding gelijk is aan het maximumbedrag wat dat jaar belastingvrij mag worden opgevoerd.
b) Bij vervoer per vliegtuig: het tarief voor een ticket.
c) Eventuele kosten van taxivervoer voor transfers tussen station of vliegveld en werklocaties komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

lid 2
Bij buitenlandse reizen dienen reis- en verblijfkosten door de opdrachtgever volledig te worden vergoed.

lid 3
Voor reisdagen wordt 50% van het dagtarief in rekening gebracht.

lid 4
Alle in voorgaande liden genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.

5. Betalingen

lid 1
Sjardé Kirioma factureert aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient, binnen 14 dagen na de factuurdatum, het verschuldigde bedrag over te maken op de aangegeven bankrekening.

lid 2
Als de betalingstermijn is verstreken, zijn Sjardé Kirioma , onverminderd de rechten die hieruit voortvloeien, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd een vertragingsrente te berekenen van 1,5 over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte van de maand, te berekenen vanaf 14 dagen na de factuurdatum.

lid 3
Alle kosten die door Sjardé Kirioma worden gemaakt ter nakoming van de rechten van Sjardé Kirioma, evenals alle (buiten)gerechtelijke kosten en incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling. Deze (buiten)gerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 van het te vorderen bedrag met een minimum van honderd euro.

lid 4
Als er door Sjardé Kirioma (buiten)gerechtelijke kosten of andere ter zake dienende kosten gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat de opdrachtgever zich niet aan boekingsvoorwaarden heeft gehouden, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

lid 5
Opdrachtgever wordt geacht volledig in te stemmen met de inhoud van een factuur indien niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd is gereclameerd. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op grond van eventuele latere reclames op te schorten.

lid 6
De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

6. Opties / Boekingen

lid 1
Een optie op een boeking dient uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van aanvang van de boeking te worden omgezet in een definitieve boeking. De uit een optie voortkomende rechten vervallen automatisch bij niet tijdige bevestiging.

lid 2
Indien een andere opdrachtgever Sjardé Kirioma voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de eerste optienemer op het eerste verzoek van Sjardé Kirioma beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten. Zoniet, dan vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever Sjardé Kirioma voor die betreffende datum boeken. Een boekingsovereenkomst is bindend en kan niet kosteloos worden geannuleerd.

7. Annuleren

lid 1
Als de opdrachtgever een boeking annuleert, zijn er kosten verschuldigd, ongeacht of de annulering de opdrachtgever is verweten of aangerekend kan worden. De kosten bij annulering bedragen 100% van het standaardtarief bij annulering op de boekingsdatum zelf en 50% van het standaardtarief als een opdrachtgever voorafgaand aan de datum van een boeking annuleert, ongeacht de termijn.

lid 2
Bij meerdaagse boekingen is lid 1 overeenkomstig van toepassing. De termijn voor annulering is even lang is als de termijn van de boeking.

8. Aansprakelijkheid

Sjardé Kirioma is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tussen opdrachtgever en Sjardé Kirioma.

9. Geschillen

Alle geschillen, ontstaan uit een bij Sjardé Kirioma geplaatste boekingsopdracht, worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden voorgelegd aan de tot wettelijk bindende uitspraken bevoegde rechtbank te Amsterdam.